Nederlands pensioen in Belgie

Pensioenen

Hoofdlijnen

LAATSTE NIEUWS

Belasting tarieven en premies volksverzekeringen 2006

The blue envelop

The Global Tax Network

Wij zijn lid van het "Global Tax Network" en kunnen hierdoor ook ondersteuning bieden voor andere landen

Pensioenen

Pensioen; nabestaandenpensioen; VUT; functioneel leeftijdsontslag; afkoop van pensioen


Pensioenuitkeringen, VUT-uitkeringen en uitkeringen wegens functioneel leeftijdsontslag zijn loon en moeten in Nederland worden aangegeven. Tegenover de belastbaarheid van de uitkeringen heeft indertijd de aftrek van de jaarlijkse premies (bijv. pensioenpremies) gestaan.

Vestiging in het buitenland

Als u zich in het buitenland vestigt, laat de Nederlandse fiscus uw overheidspensioen meestal niet, maar uw particulier pensioen meestal wel vrij. Het laatste geldt zeker voor de pensioenen van artsen, apothekers, notarissen en anderen die als zelfstandigen hebben deelgenomen aan een verplichte beroepspensioenregeling. Particuliere pensioenen die u hebt verdiend met arbeid buiten Nederland, en buitenlandse overheidspensioenen zijn dan in ieder geval niet meer in Nederland belast. Afvloeiingsuitkeringen e.d. blijven meestal wel in Nederland belast, particuliere uitkeringen met name als zij niet vergelijkbaar zijn met pensioenen.

Conserverende aanslag over waarde van pensioenrechten bij emigratie

Om te voorkomen dat na emigratie de Nederlandse belastingclaim op pensioenkapitalen verloren gaat, geldt een bijzondere regeling. In het jaar van emigratie wordt de waarde van de in Nederland opgebouwde pensioenaanspraken als belastbaar loon uit vroegere dienstbetrekking beschouwd. De belasting daarover wordt opgenomen in een zgn. conserverende aanslag, die naast de normale aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen wordt opgelegd. Voor de conserverende aanslag wordt gedurende tien jaar uitstel van betaling verleend. Na afloop van de tienjaarperiode wordt de aanslag ongedaan gemaakt.

Het uitstel van betaling wordt ingetrokken zodra het pensioen wordt afgekocht of wanneer de pensioenaanspraken op een niet toegelaten wijze worden aangepast.

Let op Het Hof van Justitie heeft in 2004 arrest gewezen in de zaak-Hughes de Lasteyrie du Saillant (BNB 2004/258). Daarin ging het om een geval waarin de Franse fiscus een conserverende aanslag oplegde aan een emigrant voor een latente aanmerkelijkbelangwinst op aandelen in een in Frankrijk gevestigde vennootschap onder voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van de Nederlandse regeling. Het Hof oordeelde dat door deze aanslag de grensoverschrijdende burger minder gunstig wordt behandeld dan de burger die zijn woonplaats behoudt. De regeling werd als belemmerend aangemerkt in het kader van de verdragsrechtelijke vrijheid van vestiging. Als reactie op dit arrest heeft de Nederlandse staatssecretaris gemeld dat iemand die emigreert naar een land binnen de EU of de Europese Economische Ruimte, onvoorwaardelijk en automatisch, en zonder het stellen van zekerheid, uitstel van betaling krijgt van de geconserveerde belastingschuld. Met deze maatregel is volgens zijn oordeel de conserverende aanslag bij emigratie niet meer in strijd met de het EG-Verdrag. In de literatuur wordt daar wel anders over gedacht. Inmiddels heeft een Gerechtshof prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie over de toelaatbaarheid van de conserverende aanslag voor aanmerkelijkbelangwinst bij emigratie (Vakstudie Nieuws 2004/59.8).

 

Afkoop van pensioenrechten


Afkoop van (Nederlandse) pensioenrechten is niet toegestaan, ook niet in geval van emigratie. Afkoop is wel toegestaan als het pensioen minder bedraagt dan € 350,56 of – na emigratie – € 701,12 per jaar (cijfers 2004).
Als een pensioen ondanks het verbod tóch werd afgekocht, wordt de belasting over de afkoopsom berekend naar het gewone belastingtarief van (in 2004) maximaal 52%.

Overdracht van pensioenkapitaal


Behalve in enkele zeer specifieke situaties mogen pensioenen die in Nederland zijn verdiend, alleen worden verzekerd door een in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij of een Nederlands pensioenfonds. Het overdragen van het pensioenkapitaal naar een ander lichaam wordt gelijkgesteld met afkoop van het pensioen. Als u uw loopbaan in het buitenland voortzet, mag het pensioenkapitaal zonder belastingheffing worden overgedragen naar een buitenlandse pensioenverzekeraar.
Om te voorkomen dat het pensioenkapitaal wordt gebruikt voor andere doelen dan de toegelaten vormen van pensioen, wordt over het jaar van overdracht naar het buitenland een conserverende aanslag opgelegd. Daarin wordt de waarde van de pensioenaanspraken als belast loon aangemerkt. Voor deze aanslag wordt gedurende tien jaar uitstel van betaling verleend, onder de voorwaarde dat aan de Belastingdienst financiële zekerheid wordt gegeven voor de aanslag. Dit kan bijv. door middel van een garantstelling door de buitenlandse pensioenverzekeraar. Wanneer gedurende tien jaar de pensioenrechten ongewijzigd in stand blijven, wordt de conserverende aanslag ongedaan gemaakt.

Het pensioen van een werknemer die tevens voor ten minste 10% aandeelhouder is in de onderneming, mag worden ondergebracht bij een in Nederland gevestigde stichting of (pensioen-)BV.

Let op De Hoge Raad heeft beslist dat de wet een overdracht van pensioenkapitaal naar het buitenland weliswaar gelijkstelt met afkoop van het pensioen, maar dat die ‘afkoop’, op grond van een eventueel van toepassing zijnd belastingverdrag, in Nederland kan zijn vrijgesteld (BNB 2004/132).

Voor inwoners van België is door een wijziging van het belastingverdrag sinds 2003 in ieder geval geen vrijstelling in Nederland van toepassing.

 

Over ons | Site Map | Privacy Policy | Disclaimer | Contact | ©2006 Expatax B.V.